Van Bölgesi Kürt Çalıştayı Raporu

0
131

Van Bölgesi illerinin (Van, Muş, Idğır, Hakkari, Bitlis) gerçekleştirdiği Kürt Çalıştayı Raporu…

 

1789-1799 yıllarında Fransız Devrimi ile başlayan modern milliyetçilik akımı beraberinde ulus devletlerin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Günümüze kadar yüzlerce yeni ulus devlet türemiştir. Osmanlının hakim olduğu coğrafyada da bu akımların etkisi sonucu Osmanlı parçalanmış ve Osmanlının hüküm sürdüğü coğrafyada etnik unsurlara dayanan ulus devletler ortaya çıkmıştır. I. Dünya Savaşının sonuçlarından biri olarak da Anadolu topraklarında Türk ulus devleti kurulmuştur.

Türk ulus devletinin kurulması ve bu devletin bekası için ilk yıllarda uygulanan “inkar, asimilasyon ve imha” ya yönelik politikalar “Kürt Sorunu” nu doğurmuş (sorunun evvelini daha gerilere götürmek mümkünse de) ve sorun evrilerek farklı merhalelerde büyüyerek devam ede gelmiştir. Sorun genelde tüm ülkeyi özelde kürt coğrafyasını ciddi anlamda etkilemiş, Anadolu coğrafyasında hesapları olan tüm dış güçlerin de yakından takip ettiği ve sürekli görünür yada gizli müdahalelerde bulunduğu bir durum arz etmiştir.

Bu raporun ortaya konulmasında katkıda bulunan bizler, sorundan doğrudan etkilendik ve sorunun tüm olumsuz sonuçlarını iliklerimize kadar yaşadık/yaşıyoruz ve eğer sorunun çözümsüzlüğü devam ederse bu etkilerle yaşamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda; çözüm sürecine girilen ve bazı olumlu adımların atılmasını umutla, sevinçle karşılayan ve çözüm sürecini destekleyen Müslümanlar olarak sorunun çözümüne karınca kadarınca katkı sağlamak niyetiyle üç aşamadan oluşan bu raporu hazırlamayı ve yayınlamayı uygun bulduk.

Zira Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır” (Rum 22) ayeti gereğince tüm etnik unsurların ve farklılıkların Allahın ayetlerinden olduğunu, kimsenin bu çerçevede kimseye tahakküm kurmaya hakkının olmadığını, kimsenin kimseyi zulüm ile sindirerek asimilasyona, inkara, hele hele imhaya hakkının olmadığını, Allahın bu unsurları tamamıyla yasakladığını ve bu çerçevede vuku bulacak tüm olaylara karşı olduğumuzu deklare ediyoruz.

Sorun, son yıllarda ülke gündemine oturmuş ve farklı kesimlerce yoğun bir şekilde tartışılır olmuştur. Çeşitli platformlarda konu tartışılmaya da devam etmektedir. Söz konusu sorunun ve sorundan doğan sonuçların bizleri ve yaşadığımız toplumu daha fazla etkilemesini önlemek, sorunun çözümüne katkı sağlamak ve bakış açımızı beyan etmek için Ekim-Aralık 2012 ve Şubat 2013 aylarında ilk ikisi Van Gökkuşağı Derneğinde, üçüncüsü Erciş Başakder de üç aşamalı olarak yapılan çalışmalara Van, Muş, Iğdır, Hakkâri İlleri ile Erciş, Tatvan ve Gevaş ilçelerinden katılım sağlanmıştır.Çalışmalarda; sorun üç kategoride (1- Kürt sorununu oluşturan sebepler, 2- Kürt sorununa çözüm önerileri 3- Kürt sorununun çözümüne yönelik pratikte neler yapılabilir) ele alınmış, teori ve pratikte sorun irdelenmeye ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Bu bağlamda; çalış tayın sonucunda mutabakatla hazırlanan 19 maddelik sonuç bildirgesi aşağıdadır.

Sonuç Bildirisi

1- Sorunun bir an önce çözülmesi için devlet ve PKK her türlü şiddet içeren eylemlerden vazgeçmeli, adil ve barışçıl çözümlere başvurmalıdır.

2- Bütün derin güçlerin bölgede yaptıkları aydınlatılmalı, faili meçhuller açığa kavuşturulmalı ve faillerden derhal hesap sorulmalıdır.

3- Devletin ya da PKK’nin bölgede yaptığı her türlü zulme karşı tepkilerin ertelenmeden hemen yapılması ve konuyla ilgili kamuoyu oluşturulması gerekmektedir.

4- Koruculuk sistemi tamamen kaldırılmalıdır.

5- Anadolu’da yaşayan bütün etnik yapıların kimliklerine saygı gösterilmeli, kendi kültürlerini rahatça yaşayabilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır.

6- Devlet; başta Kürtler olmak üzere hakları gasbedilmiş bütün etnik yapılardan resmi özür dilemeli ve gasp ettikleri hakları iade etmelidir.

7- Devlet yaptığı yardımları ‘lütuf’ olarak değerlendirmemeli, gasbedilen hakların iadesi olarak değerlendirmelidir.

8- Kürt coğrafyasındaki ekonomik sıkıntıların giderilmesi için yatırımların arttırılarak devam ettirilmesi ve daha önce gasbedilen haklar için telafi yoluna gidilmesi gerekmektedir.

9- Devlet, ulusalcı dilini değiştirerek bütün etnik yapıları kapsayıcı bir dil kullanmalıdır.

10- Anadolu’daki bütün dilleri yaşatacak yeni bir dil kurumu geliştirilmelidir.

11-Eğitim sistemi yeniden ele alınarak ulusalcı dil ihtiva eden bütün uygulamalar değiştirilmelidir.

12- Yıllardır çocuklara zorla okutulan ‘andımız’ gibi ırkçı ibareler içeren her türlü marş, yazı vb. derhal kaldırılmalıdır.

13- Devletin resmi din anlayışını yansıtan diyanet işleri başkanlığı bağımsız bir yapıya kavuşturulmalıdır. Camilerde ‘Türk -ulusalcı’ olan dil kaldırılmalı, kullanılan dil ve üslup her bölgenin ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli ve camiler sadece Allah’ın dininin konuşulduğu yerler haline getirilmelidir.

14- Kürtçe anadilin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.

15-Bütün siyasi mahkûmlar için genel af ilan edilmelidir.

16- Sorunun çözümü için bütün kesimler mutlaka muhatap alınmalıdır.

17- Yerel yönetimler güçlendirilerek Kürt halkının kendi haklarını savunmasına olanak sağlanmalıdır.

18- Devletin bekasını esas alan kutsal devlet anlayışı yerini insan merkezli bir devlet anlayışına bırakmalıdır.

19- Toplumun bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir anayasa hazırlanmalıdır.