HAKKIMIZDA

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu, …ün üzerindeki üye kuruluşu ve … aşkın gönüllüsü ile uluslararası ve ulusal alanda büyük insanlık ailesine eğitim, yardım, medeniyet inşası, sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği sağlama … konularında dinamik insan gücüyle hizmet vermektedir. Modern hayatın gerekleri ve sorunlarını bir bütün olarak ele alan perspektifle sorumluluklar üstlenen Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu … yılında kurulmuştur. Proje ve çalışmalarıyla insanlık için umut olan platform, İnsanın insanla, insanın kendisiyle, tabiatla, teknolojiyle, bilişimle, bilgiyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki zemini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Anadolu platformu kurulduğu yıldan bu yana insanı merkeze alan bir yönetim ve organizasyon yaklaşımına sahiptir. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, Anadolu Platformu dünya ölçeğinde saygın sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlarla iş birliklerine açıktır.

Anadolu Platformu yönetim yaklaşımı, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilincini de yansıtmaktadır.  Anadolu Platformu, sosyal sorumluluk çalışmalarını yürütürken insanların hayatlarında bir iz bırakmayı ve sosyal hayatı, günlük yaşamı daha iyi bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Gerçekleştirilen her proje toplumun sürekli ileriye giden ve gelişen bir gelecek yaratmasına katkıda bulunmak hedefiyle yönetilmektedir.

Hayata geçirdiği tüm kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerinde sorumluluklarının bilincinde olan Anadolu Platformu, topluma öncü ve örnek olma amacıyla hareket ederken, sürdürdüğü çalışmalarla ülke eğitimine ve sosyal hayata katkı sağlamaktadır.

Türkiye’de değişimin öncüleri arasında yer alan Anadolu Platformu sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmada en iyi şekilde değerlendirmektedir.

GAYEMİZ

Dinimizin ve kültürümüzün güzel gördüğü temel ahlaki özellikleri taşıyan insanlarla; açıklık, verimlilik, üretkenlik niteliklerine sahip kurumlarla; erdemli, ahlaklı, dayanışmacı bir toplum üzerinden; huzurlu, güvenli, yaşanabilir bir dünyanın imar ve inşasına çalışan bir platform olmak.

GÖREVİMİZ

Platform olarak, insanımızı tarihiyle, değerleriyle ve insanlıkla yeniden buluşturmak için; dinimizden, tarihimizden, kültürümüzden ve insan zenginliğimizden kaynaklanan potansiyelimizin ortaya çıkarılması çabalarına; üretip, geliştireceği model, ürün ve projelerle ve en önemlisi yetişmiş insan gücüyle katkı sağlamak.

İLKELERİMİZ

 1. Dinimizin gözettiği temel maslahatların (din, can, mal, akıl ve nesil emniyeti) ikame edilmesi.
 2. İslami değerleri temel ilkeler olarak merkeze almak; yerel değerleri gözetmek ve evrensel birikimi önemsemek.
 3. Adalet, özgürlük, hikmet, ibadet, ahlak, istişare, kardeşlik, ümmet, düşünce, gibi kavram ve olguları önemsemek; düşünce ve tasavvur dünyasını bunlar üzerine inşa etmek.
 4. Bütün içinde yer alan farklılıklara ve farklı düşüncelere karşı saygılı olmak.
 5. Tanımlamaktan çok tanımaya, anlatmaktan çok anlamaya dayalı bir yaklaşımı esas almak.
 6. İnandığımız değerleri toplumsallaştırmak. Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorunun taraflarıyla çözüm üretmeye çalışmak.
 7. Eğitimde ve çalışmalarda sürekliliği esas almak. Değerlerimizi istikrarlı bir şekilde eğitim yoluyla yaygınlaştırmaya çalışmak.
 8. İnsanımıza yeryüzünün imarı ve neslin ıslahı sorumluluğunu kazandırmak.
 9. Platformun amacını ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak.
 10. Eminlik, katılımcılık, birleştiricilik, fedakârlık, çalışkanlık, hasbilik, gönüllülük, hoşgörü, meşruluk, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi ilkelerle kurumsallaşmak.
 11. Ehliyetin ve liyakatin esas alındığı kurumsal bir önderlik yaklaşımına göre hareket etmek. Kurumsal meşvereti esas almak.
 12. Platform ilkelerini benimseyen gönüllüler ile bir aidiyet bilinci geliştirmek ve nitelikli insanlardan oluşan bir yapılanmayı hedeflemek.
 13. İnsan merkezli ve medeniyet eksenli bir yapılanma anlayışına göre hareket etmek.
 14. Siyasetle ilgili ve fakat siyaset üstü bir anlayışla gelişmeleri okumak.
 15. Ümmet çatısı altında her türlü ırki, mezhebi, meşrebi, mesleki ve kültürel farklılıkları gözeten bir hassasiyet oluşturmak.
 16. İslam’ın esasına ve insanın fıtratına muhalif her tür siyasi oluşumun dışında ve karşısında bulunmak.

ÇALIŞMA ESASLARIMIZ

 1. Paylaşımı esas almak ve ortak tecrübeleri yaygınlaştırmak.
 2. Tarihi mirastan kopmadan, gelecekle ilgili uygulanabilir projeler ortaya koymak.
 3. Bireyi, aileyi, toplumu ve çevreyi bir bütünlük içinde değerlendirmek.
 4. Tüm çalışmalarda insan fıtratını dikkate alarak, tedriciliğe riayet etmek.
 5. Planlı, programlı ve sistematik çalışma yaklaşımına göre hareket etmek.
 6. Polemikçi yaklaşımlardan uzak durmak ve proje merkezli üretkenliği önemsemek.
 7. Yeniliklere açık olmak, dinamik olmak, değişime ve gelişime ayak uydurmak.
 8. Hizmet içi çalışmalara ve geliştirmeye önem vermek.
 9. Prensiplerde mutabakat sağlanan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 10. İç ve dış iletişime önem vermek. Denetim mekanizmaları oluşturmak.
 11. Medeniyetimizin değerlerini ortaya çıkarıp; özgün, modelleri, düşünceleri, eserleri ve kurumları aracılığıyla; bunları insanlığın hizmetine sunmak.
 12. Medeniyetimizin tüm alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmak.
 13. Karar, strateji ve gelecek projeksiyonlarını kendi bünyesindeki yetkili karar mercileriyle gerçekleştirmek.
 14. Çalışmalarda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara göre hareket etmek.
 15. Tüm faaliyetlerde raporlamayı, ölçme değerlendirmeyi, arşiv oluşturmayı ve süreç içinde verileri kullanarak geliştirmeyi esas almak.

ANLAYIŞIMIZ

 1. Eğitimi ve daveti öncelemek. İrşat ve tebliğ faaliyetlerine önem vermek.
 2. Üye kuruluşların kurumsal kimlik kazanmasını sağlamak.
 3. Organizasyon ve yapılanma çalışmalarına hız vermek. Koordinasyon için birliktelik zeminlerini çoğaltmak ve sürekli geliştirmek.
 4. Düşünceye ve felsefi altyapı oluşturma çalışmalarına gereken önemi vermek.
 5. Yürütülmekte olan kadın ve aile, evde karakter eğitimi, yaz kursları, gençlik çalışmaları ve organizasyonları, eğitim camiasına yönelik çalışmalar ve esnaf, işçi, işveren, teknik elemanlar vb. kesimlere yönelik eğitim çalışmalarına öncelik tanıyarak, sürekliliğini sağlamak.
 6. Ekonomik anlamda kaynak oluşturma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vermek. Mevcut kaynakları verimli bir şekilde ve yerinde kullanmak. Yatırım yapılacak alanları baştan iyi tespit etmek.
 7. Yazılı, sözlü, görsel yayınlar üretmek ve yaygınlaştırmak.
 8. Eğitimlerde teorik aktarımların yanında pratik uygulamalara ve etkinliklere yer vermek. (Turnuvalar, geziler, kamplar, kermesler, ziyaretler, filmler, yarışmalar, vb.) Yaz okulları, spor okulları, hitabet, diksiyon kursları, kompozisyon, yazı, makale çalışmaları gibi organizasyonlara süreklilik kazandırmak. Dil kurslarıyla insanımızın etkin dil öğrenimine katkıda bulunmak. Ayrıca yurt dışında seyahat ve tecrübe kazanma çabalarının önünü açmak.
 9. Proje Geliştirme Ekibi, Stratejik Planlama Birimi, Araştırma-Geliştirme Birimleri, Kurumsal Gelişim Ekibi, Takip ve Denetleme Birimleri gibi heyetler oluşturmak.
 10. Ülke sınırlarına hapsolmamak. Güzel ve verimli uygulamaların tespitinde ve modellenmesinde dünyaya açılarak, her türlü birikim ve tecrübeden istifade etmek.
 11.