Değişen Dünyada Çocuğun Ahlak Eğitimi

0
222

EKE’den ‘’Değişen Dünyada Çocuğun Ahlak Eğitimi’’ Konulu Çalıştay

Anadolu Platformu Evde Karakter Eğitimi (EKE) Komisyonu tarafından düzenlenen ‘’Değişen Dünyada Çocuğun Ahlak Eğitimi’’ konulu çalıştay, 01-02 Şubat tarihlerinde Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Kompleks’inde yapıldı. Çalıştaya Gaziantep ve civar il ve ilçelerden yaklaşık 120 kişi katıldı.

Çalıştay, Bülbülzade Vakfı Evde Karakter Eğitimi Komisyonu Başkanı Sevilay Şakı’nın açılış konuşması ile başladı. Şakı konuşmasında EKE çalışmalarından bahsederek "Bu coğrafyada yüreğine dokunulmadık çocuk bırakmayacağız." dedi. Anadolu Platformu Evde Karakter Eğitimi Komisyonu Başkanı Yunus Eren ise Anadolu Platformunun çocuk eğitimine verdiği önemden bahsederek Arşimet’in "Bana dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım." sözünü hatırlattı.

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. İlk oturum; Gülcan Aydağ moderatörlüğünde, Gülfiliz Yılmaz, İbrahim Özmantar ve Mesut Aydağ sunumlarını başladı. Oturumda genel olarak yetişkin bireylerin, kendisinin davranışlarına aktarmadığı şeyleri çocuklardan beklemesinin tasvip edilen bir durum olmadığından bahsedildi.

İkinci oturumda ise; Zemzem Çetin’in moderatörlüğünde, Mahmut Küçükelçi ve Kamile Öztek, çocukların kendi zamanlarına göre yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Hakan Gencer ise, çocuk haklarının önemini ve bu bildirgenin çocuklara öğretilmesinde eğitimcilere büyük görev düştüğünü belirtti.

Üçüncü oturum; Süha Sönmezışık’ın moderatörlüğünde, Bayram Taş, sosyal çevrenin, çocuğun ahlakıyla olan ilişkisinden, Savaş Aksu, Müslüman bireylerin sanatı kullanmadıkça değişen dünyada bir yerinin olmayacağından ve Ahmet Taşkesen, teknolojinin ve değişen dünyanın gençler üzerindeki etkisinden bahsetti.

Dördüncü oturum, Zemine Durak’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Hüseyin Durak’ın "Çocuğun Ahlak Eğitiminde Dini Hikâyelerin Rolü", Mehmet Akyüz’ün "Çocuğun Ahlak Eğitiminde Oyunun Yeri/Oyunla Ahlak Eğitimi Yöntemi", Hatice Sohbet’in "Bir Ahlaki Tutumun Yansıması Olarak Çevre Bilinci ve Çocuğa Kazandırılması" konulu sunuları ile oyunun ve hikâyenin çocuk gelişimindeki önemi üzerinde durdular.

Oturumların ardından üç farklı başlıkta ele alınan atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarında "Akran Gruplarının Çocuğun Ahlak Eğitimindeki Yeri ve Önemi", "Geniş Aile ve Muhitin Çocuğun Ahlak Eğitimindeki Yeri ve Önemi" ve "Zihinsel Faaliyetlerinin Çocuğun Ahlak Eğitimindeki Yeri ve Önemi" konularının tartışıldığı atölye çalışmaları gerçekleşti.

Çalıştay okunan Sonuç Bildirgesinin ardından sona erdi.

SONUÇ BİLDİRGESİ | 1-2 Şubat 2014 | Gaziantep

 

Bütün ahlaki değerler bir üst referans gerektirir. Bu referans bizim için Yüce Allah’tır.

İman olmadan ahlak olabilir fakat ahlak olmadan iman olmaz.

Kur’an-ı Kerim’in tamamı ahlaktır.

Ahlak davranış olarak aktarılır.

Ahlak huyun çoğuludur. Her şeyin bir ahlakı vardır.

Ahlak eğitiminin en önemli yöntemi oyundur. Sonra masallar, ninniler, bilmeceler ve tekerlemeler gelir.

Çizgi filmler bir kültür taşıma aracıdır.

Aile çocuğun fıtratına şekil verir.

İffet, namus eğitimini hem kız hem de erkek çocuklarımıza vermeliyiz.

Teknolojinin bir imkânı olan çizgi filmi ahlak eğitiminde kullanmalıyız.

Çocuk hak ve özgürlüklerini ifade etmek için önce öğrenmek gerekir.

Çocuk hakları sözleşmesinde irdelenip anlaşılması gereken bazı karışık ve tezat durumlar vardır. Bunların giderilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

Çocukluğunu yaşamanın yanı sıra, başkalarının ve kendisinin haklarını bilen, savunan, haksızlık karşısında susmayan donanımlı bir nesil yetiştirmeliyiz.

Eğitim alanındaki açığı kapatabiliriz fakat insani alandaki açığı kapatamayız.

Çocuklarımıza doğru model olmalı ve doğru modellere ulaşmalarını sağlamalıyız.

Çocukları doğduğu andan itibaren, bir bütün olarak algılamalı ve ona göre davranmalıyız.

İnsan onuru, insanlık onuru kutsaldır.

Ahlak bir ruh inşası ve bireysel kötülüğün arındırılmasıdır.

Hissiyatsız insan mekanikleşir.

Çocuğun ahlak gelişimini anlamak için, çocuğun anlam dünyasını bilmek gerekir.

Toplumsal gelişimde en önemli faktör aile eğitimidir.

Sanat ortaya bir güzellik çıkarma etkinliğidir. Bunu etrafa yayarak güzel bir ahlak ortaya çıkarmalıyız.

Savunduğunuz davanın hikâyesini, şiirini yazıp anlatamıyor; filmini ve çizgi filmini yapamıyorsanız insanlara ulaşamayacak ve bu nedenle modern zamanlarda yeriniz olmayacaktır.

Çocukluk dönemi insanın kara kutusudur.

İnsanın yaşadığı evrene karşı kendine ve ailesine karşı ilk kalıcı ve yönlendirici kayıtların oluştuğu dönem çocukluk dönemidir.

Çocuklara ilişkin bilgilendirici faaliyetlerin özenle seçilmesi ve sunulması zorunludur.

Oynamayan taydan at olamayacağı gibi oynamayan çocuktan da iyi bir insan olmaz.

Sıraların, masaların, ödevlerin esareti altında kalan çocuk özgürleşemeyeceği gibi özgür ve üretken düşünce yapısına, iyi bir ahlaka sahip olamaz.

Oyun sadece bir eğlence değil aynı zamanda iyiyi, doğruyu öğreten bir ahlaki etkinliktir.

Kur’an-ı Kerim yeryüzünün imar görevini insana yükler.

Toplumda sözü, sohbeti hüccet kabul edilen kanaat önderleri çevrecilik faaliyetlerine yönlendirme yapmalı hatta bizzat çevrecilik faaliyetleri düzenlemelidir.

Zekâ oyunları çocuğa zekâsını kullanmayı, mantık yürütmeyi ve vücut dili kullanmayı öğretir.

Böylece çocuklar düşünmeyi ve sorumluluk taşıdığını öğrenir.

Düşünce yeteneğini geliştiren çocuk iyi kötü, doğru yanlış ayrımını rahatlıkla yapar.

Geniş aile modelinde anne baba dışında diğer bireyler çocuğa karşı tutumlarında anne ve babanın tutumunu baz alır.

Başka kimselerle çeşitli ilişkiler kurması çocuk için çok önemlidir. Fakat bu ilişkilerin çocuğun ebeveyni ve diğer aile fertleriyle sağlam ve güven verici ilişkiler kurması ölçüsünde anlamlı ve olumlu sonuçlar vereceğinin de bilinmesi gerekir.

Eğer aileler çocuğun yetişme sürecine etkin bir şekilde katılmazlarsa ortaya çıkacak kişisel, duygusal, sosyal boşluk çevre tarafından doldurulacaktır.

Akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirme çocuğun sosyal gelişimi için çok önemlidir.

Akran gruplarında arkadaş seçimine dikkat edilmelidir.

Çocuklara iyi güzel davranış örnekleri gösterilmeli ve seçmeleri sağlanmalıdır.                                                             

Saygılarımızla

Evde Karakter Eğitimi Komisyonu