buyuk-10-02-2015-15-47-24-nnn

buyuk-10-02-2015-15-52-52-bnnn
buyuk-10-02-2015-15-43-18-vvvvvvvv