Anadolu Öğrenci Birliği Kitap Okuma Listesi

0
5647

Anadolu Öğrenci Birliği’ne gelen yoğun istek üzerine ilgilileri için geniş kapsamlı bir okuma listesi oluşturuldu.

Faydalı olacağına inandığımız İslamiyet, Dinler Tarihi, İslam Tarihi – Medeniyet – Düşünce, Yakın Tarih – Hatırat, Kültür – Sanat – Edebiyat, Jeopolitik, Ekonomi – Politik, Dünya Edebiyatı, Felsefe – Düşünce ve Siyaset – Toplum – Sorunlar ve Ortadoğu başlıklarını taşıyan bu listeyi siz değerli okuyucularla paylaşıyoruz.

HAZIRLIK OKUMALARI

1. AŞAMA KİTAP OKUMA LİSTESİ

İslami bilincin, insani duyarlılığın ve ahlaki asaletin oluşturulmasına katkıda bulunacak eserler, listede yer almaktadır. Buradaki kitaplar, okuma alışkanlığının kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla kolay okunabilme özelliği dikkate alınarak belirlenmiştir. Bununla birlikte okurlarda temel bir bakış açısının geliştirilmesine imkân veren eserler olmalarına da özen gösterilmiştir.

İNDİR

 

2. AŞAMA KİTAP OKUMA LİSTESİ

Bu liste, temel okumalarını yapmış olan okurun, ilgili alanlarda bilgisini artırarak bilinç ve ahlaki duruşunu derinleştirmesine yardımcı olacaktır. İslami konularla ilgili kitapların yanında insanlık birikimini yansıtan kitaplar da bulunmaktadır. Bu sayede İslami bir bakış açısını, dünya gerçeklerinden kopmadan, zamanın ruhunu gözden kaçırmadan edinme imkânı sağlanmaktadır.

İNDİR

 

SERBEST OKUMALAR – 1

Bu liste, hazırlık okumalarındaki kitapları okumuş veya bu kitaplarla yetinmek istemeyenler için daha ileri bir okuma imkânı sunmaktadır. Bu liste hazırlanırken okurun sahih bir İslami bilinç edinmesine, ahlaki bir duyarlılık geliştirmesine, insani bir hassasiyet sergilemesine katkı sunması göz önünde bulundurulmuştur. Bu liste, belli bir alana yoğunlaşmaktan ziyade birçok alanla ilgili kitaplar içermektedir. Bu seçimdeki amaç, belirli alanlarda uzmanlaşmaya girişmeden önce okura genel bir bakış açısı sunmaktır.

İNDİR

 

SERBEST OKUMALAR – 2

Serbest okumaların ikincisi olan bu liste, hazırlık okumalarından sonraki aşamayı oluşturmaktadır. Birinci listede olduğu gibi İslami bilinç ve insani duyarlılığın gelişimine katkı sunacak kitaplardan meydana gelmektedir. Bu sayede zamanın ruhunu doğru kavramış nesillerin yetişmesine ve sahih bir zihnin oluşmasına hizmet edecektir. Belirli alanlarla sınırlandırılmamış bu liste, daha ayrıntılı ve uzmanlaşmaya dönük okumaların altyapısını da hazırlamış olacaktır.

İNDİR

 

ALAN OKUMALARI

1 – İSLAMİYAT

İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an, Allah’ın insanlara mesajıdır. Kur’an’ın doğru anlaşılması, aynı zamanda İslam’ın ve Allah’ın muradının da doğru anlaşılması anlamına gelmektedir. Kur’an’ın farklı boyutları ve tefsir ilmi üzerine çeşitli kaynakları barındıran bu kitap listesi, İlahi mesajı doğru anlama çabasındaki genel okuyucuya hizmet edeceği gibi konuyla ilgili uzmanlaşma arayışında olanlara da yol gösterecek ve temel bilgilenme kaynağı olacaktır.

  • Kur’anî İlimler ve Tefsiri

İslam’ın sahih bir biçimde anlaşılabilmesi için gereken kaynaklardan biri de Sünnet’tir. Bu sebeple hadis ilimleri ve Sünnet’le ilgili genişçe bir kaynakça hazırlandı ve ilgililerin istifadesine sunuldu. Bu kaynakçada hadis ve Sünnet’le ilgili pek çok konunun ayrıntıyla ele alındığı eserler yer almaktadır.

  • Hadis İlimleri ve Sünnet

İslam’ın sahih bir biçimde anlaşılabilmesi için gereken kaynaklardan biri de Sünnet’tir. Bu sebeple hadis ilimleri ve Sünnet’le ilgili genişçe bir kaynakça hazırlandı ve ilgililerin istifadesine sunuldu. Bu kaynakçada hadis ve Sünnet’le ilgili pek çok konunun ayrıntıyla ele alındığı eserler yer almaktadır.

  • Mezhepler ve Fıkıh

Kur’an ve Sünnet’in anlaşılması ve yaşanması, tarih boyunca farklı yorumlara konu olmuş ve âlimler arasında değişen içtihatlara yol açmıştır. Rahmet olarak değerlendirilen bu farklılıklar, zamanla standartlaşarak mezhep denilen kurumların oluşmasına sebep olmuştur. Bu farklılıklar, aynı zamanda İslam dünyasındaki düşünce ve yorum zenginliğine de işaret etmektedir. İşte bu zenginliği tanıtacak ve bütün yönleriyle ortaya koyacak bir kitap listesi hazırlanmıştır.

İNDİR

 

2 – DİNLER TARİHİ

Dinler Tarihi’ni okumak, İslam’ın diğer dinlerden farklılıklarının ve insanlık tecrübesindeki yerinin daha iyi anlaşılmasına yol açacaktır. Bu okumalarla insanın manevi algılayışının ve yaşayışının izleri sürülecek, farklı toplumlardaki uygulamaların gelişimi anlaşılacaktır. Böylelikle tevhid inancının anlam ve önemi bir kere daha, ama farklı bir perspektiften fark edilecektir.

İNDİR

 

3 – İSLAM TARİHİ-MEDENİYET-DÜŞÜNCE

Kur’an ve Sünnet, Müslümanlar için normatif kaynaklar olmakla birlikte bu kaynaklardan Müslümanların tarih boyunca “ne anladıkları” ve buradan hareketle “ortaya ne koydukları”; tarih, medeniyet ve düşüncenin konusunu oluşturmaktadır. Bu listede yer alan kitaplarda 1400 yıllık tarihinde Müslümanların düşünce ve medeniyet namına geliştirdikleri sistematik yapılar ve bu yapıların temel parametreleri yer almaktadır.

İNDİR

 

4 – YAKIN TARİH – HATIRAT

Bir medeniyetin kendini ifade etme veya ortaya koyma biçimlerinden biri de kültür ve sanattır. Kültür, sanat ve edebiyat ürünlerinden bir toplumun zihin yapısı okunabilir, dünyaya bakışı anlaşılabilir ve karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilme becerilerinin kapasitesi belirlenebilir. Bu sebeple kültür ve sanat, sadece kültür ve sanat değildir, bunun ötesinde hayatın farklı bir kulvarda okunması ve ifade edilmesidir. Toplumsal zihnin edebi düzeyde inşa edilmesine katkıda bulunan eserlerden oluşan liste, Türkiye’nin edebi ve sanatsal birikimini yansıtma gayretindedir.

İNDİR

 

5 – KÜLTÜR – SANAT – EDEBİYAT

Bir medeniyetin kendini ifade etme veya ortaya koyma biçimlerinden biri de kültür ve sanattır. Kültür, sanat ve edebiyat ürünlerinden bir toplumun zihin yapısı okunabilir, dünyaya bakışı anlaşılabilir ve karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilme becerilerinin kapasitesi belirlenebilir. Bu sebeple kültür ve sanat, sadece kültür ve sanat değildir, bunun ötesinde hayatın farklı bir kulvarda okunması ve ifade edilmesidir. Toplumsal zihnin edebi düzeyde inşa edilmesine katkıda bulunan eserlerden oluşan liste, Türkiye’nin edebi ve sanatsal birikimini yansıtma gayretindedir.

İNDİR

 

6 – JEOPOLİTİK

Bugünün doğru anlaşılıp yorumlanabilmesi için her şeyden önce yakın tarihin ayrıntıyla analiz edilip incelenmesi gerekir. Türkiye’nin sadece iç sorunlarının değil; Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslarla ilgili dış sorunlarının da kökeninde yakın tarihte alınan kararlar ve gelişmeler yatmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin yaklaşık 100-150 yıllık yakın tarihini çeşitli boyutlarıyla ele alan çalışmalardan oluşan kitap listesi, konunun aydınlatılmasına yardımcı olacaktır.

İNDİR

 

7 – EKONOMİ POLİTİKA

Türkçedeki “ekonomi”nin Batı’daki karşılığı, toplumun bütününü ilgilendiren ekonomik olayları “ev ekonomisi”nden ayırmak için kullanılan “ekonomi politik”tir, ancak bu kavram, Türkçede anlam farklılaşmasına uğrayarak ekonomi ile siyasetin iç içe geçtiği bir disiplin ve alan olarak da kullanılmaktadır. Ekonomik olayların siyasi veya ideolojik perspektiften ele alındığı çalışmalar, bu alanın kapsamına girmektedir. Listede bu konuyla ilgili temel eserler yer almaktadır.

İNDİR

 

8 – DÜNYA EDEBİYATI

Zamanın ruhunu anlayabilmenin ve İslam’ı asrın idrakine söyletebilmenin en temel, uygun ve isabetli yolu, dünya edebiyatından asgari düzeyde haberdar olmaktır. Listede dünya edebiyatının seçkin isimlerinin güzide çalışmaları yer almaktadır. Bu eserlerin büyük kısmının telif hakkı ortadan kalktığı için birçok yayınevi tarafından basılmakta, bu sebeple yayınevi sütununda herhangi bir yayınevine referans verilmemektedir.

İNDİR

 

9 – FELSEFE – DÜŞÜNCE

Bilgi sevgisi anlamına gelen felsefe, günlük alelade düşünme biçimlerinden ayrı olarak sistematik, tutarlı ve dayanaklı düşünme eylemi sonucunda ulaşılan bir disiplindir. Felsefe tarihi ağırlıklı olarak Antik Yunan’la başlatılmakla birlikte Batı geleneği dışında da önemli bir damar bulunmaktadır. Listede buna da dikkate edilerek bir seçki sunulmuştur.

İNDİR

 

10 – SİYASET-TOPLUM-SORUNLAR

Bu listedeki kitaplar, siyasi ve toplumsal konuları güncel düzeyde ele almakla birlikte gündemde yer eden sorunları da kapsamaktadır. Türkiye’nin gündeminden düşmeyen birtakım konuları etraflıca inceleme imkânı sunan kitaplar, ilgili konularda daha derinlikli okumaların ön hazırlığını da oluşturacaktır.

İNDİR

 

11 – ORTADOĞU

Sadece Türkiye’nin veya bölge ülkelerinin değil, dünyanın da başlıca gündem maddelerinden biri olan Ortadoğu, bir yandan Sümerler gibi tarihin ilk medeniyetlerinden birine ve Yahudilik, İslam ve Hristiyanlık gibi üç büyük dine ev sahipliği yaparken diğer yandan her tür örgütlenmenin de mümbit toprağı olabilmektedir. Tarih boyunca çeşitli medeniyet ve imparatorlukların karşılaşma alanı olan Ortadoğu, bugün de benzeri karşılaşmalardan ızdırap çekmektedir. Tarihî, kültürel, siyasi ve askerî karşılaşmaların hem çakıştığı hem de çatıştığı, böylece içinden kolay kolay çıkılamayan bir karmaşanın ortaya çıktığı bu bölgeyi ve sorunlarını anlama çabasına katkı sunacak bir kitap listesi oluşturulmuştur.

İNDİR

 

Hazırlayan: Anadolu Öğrenci Birliği

 

———————————————————

Bilgisayarınıza indirdiğiniz belgeleri bilgisayarınızdan görüntülemek için Microsoft Office Word uygulamasının bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.

Bu konudaki görüş ve önerilerinizi paylaşabilir, dilerseniz aşağıdaki forma yorumunuzu ekleyebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz