“Anadolu Buluşmaları 13” Sonuç Bildirisi

0
753

Anadolu Platformu tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Anadolu Buluşmaları 13 sempozyumunun sonuç bildirisi Anadolu Platformu İstişare Kurulu üyesi Hüseyin Özhazar tarafından okundu.

05-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Anadolu Platformu tarafından Afyonkarahisar Sandıklı’da gerçekleştirilen “İslam Dünyası: Birliktelik Modeli&Gelecek Perspektifi” üst başlıklı Anadolu Buluşmaları 13 sempozyumunun sonuç bildirisi Anadolu Platformu İstişare Kurulu üyesi Hüseyin Özhazar tarafından okundu.

İşte Anadolu Buluşmaları 13’ün Sonuç Bildirisi

“İslam dünyası neresidir?”, “İslam dünyası diye bir yer var mıdır?” soruları için; “İslam dünyası, yaratılışın vücut bulduğu yerdir” diyoruz. İslam, tüm âleme geldiğine göre bütün âlem de İslam dünyasıdır. Bizler, ufkumuzu bu yaklaşıma göre geniş tutmak zorundayız.

Merkez ve vasat ümmet olmamız (Bakara, 143), özelde Müslümanların, genelde insanlığın meselelerine bigâne kalmamayı; yeryüzünde adaleti, hürriyeti ve merhameti ikame etmek için hilafet misyonunu omuzlamayı gerektirir.

Dünyanın farklı medeniyet coğrafyaları çeşitli yollarla birliktelikler oluştururken, bunun gerisinde kalmak, birliktelikten yoksun yaşamak mağlubiyeti kabul etmektir. İslam dünyasının sorunlarının kriz haline dönüşmesi hâlâ bütünleşmemiş olmamızdan kaynaklanmaktadır. Öyleyse İslam dünyasının birliktelik yolunda adım adım mesafe kat etmesi gerekir.

Türkiye’den insanlığa açılırken kurbanımızı kurbiyetle, yardımımızı adaletle, iyiliğimizi barışla birlikte farklı coğrafyalara ulaştırmalıyız. Gittiğimiz yerlere kendi meşrebimizi götürmek asla doğru değildir. Bu, birlikteliğimize zarar verecek olan bir tutumdur.

Müslümanlarla beraberliğimize mani olacak her tür tutumu; özellikle ırkçılık, mezhepçilik, kavmiyetçilik, meşrepçilik taassuplarını bir tarafa bırakma beceresini göstermek zorundayız.

Cemaat kavramının ümmet kavramının önüne geçmesine izin vermemeli, bir cemaatin, kendisini ümmetin bir tuğlası olarak gördüğü sürece hürmete layık olduğu bilinmelidir.

Müslüman topluluklar olarak bilgi ve hikmet sahibi olmayı güç ve iktidar sahibi olmaya yeğlediğimizde gelecek ile ilgili daha çok umut besleyebiliriz.

İslam ülkelerinde kalıcı adaleti ve siyasi meşruiyeti temin edebilirsek, fertlerin ve grupların radikal/anarşik tutumlarının önüne geçmiş oluruz.

Müslüman devletlerin ve toplumların birlik modeli mutlak surette tedriciliğe dayanmalıdır. Mutlak bütünleşme mümkün olmasa bile kısmi birliktelikler ve işbirlikleri için çaba harcanmalıdır.

Ticari birliktelikler, gümrük kolaylıkları, serbest ticaret bölgeleri, ortak pazar, tek pazar uygulamaları düşünülmeli bu birliktelikleri bilimsel, kültürel, sportif, hukuki ve siyasi alanlara da taşıyarak sürekli bir gayret içinde bulunulmalıdır.

Hukuki bütünleşmenin en zor alanlardan birisi olması hasebiyle hukukçular ile fıkıhçıların ortak çalışmalar yaparak ictihad müessesesini kullanması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu anlamda ‘çok hukukluluk’ da göz önünde bulundurulması gereken bir imkân ve tecrübedir.

‘Unutarak ulus, hatırlayarak millet oluruz.’ Bizim tarihimizde Batı’nın aksine Otuz Yıl, Yüzyıl Savaşları, dünya harpleri veya mezhep savaşları yaşanmadığı için hatırlayarak tek bir millet olmak kararlılığımızı sürdürebiliriz.

İslam dünyasında maalesef korkunç bir ‘nefret dili’ kullanılmaktadır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için duyarlılık sahibi herkese görevler düşmektedir. Tarihsel tecrübeler de göz önünde bulundurulduğunda bu sorunu aşmada tüccarların ve sivil kuruluşların çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmeden, kültürel özellikler dikkate alınarak adalet duygusunu geliştirici, temel hak ve özgürlükleri zenginleştirici çalışmalar ısrarla yürütülmelidir.

İslam ülkelerinin savunma harcamaları neredeyse bütün kaynaklarımızı yok etmektedir. Bu alanda yapılan harcamalar, maalesef hep birbirimize karşı aldığımız tedbirlere yönelik yapılmaktadır. Yüksek duvarlar yapmak yerine vizesiz, serbest geçişli sınır güvenlikleri geliştirmeliyiz. Adil paylaşım ve refahın yayılması çatışma, terör ve kaotizmi önlemenin en geçerli yolu olduğu unutulmamalıdır.

Her tür sömürüyü engellemenin ve kalıcı barışı egemen kılmanın yolu doğru işleyen, bilgi, bilinç ve merhamete dayalı eğitimdir. Medeniyetimizin ‘ben idraki’ni ve ‘varlık şuuru’nu kuşanan, ahlaki erdemlerle bezeli nesiller yetiştirmek gelecek perspektifimiz için olmazsa olmazdır.

Yaşadığımız yüzyılda ‘kadın ile ilgili sorunlar’ halının altına süpürülerek halledilemez. Geleceğe bakarken kadınları hesaba katmamak hedeflerin yarı yarıya kaybolmasını göze almaktır. Kadın ile ilgili sorunları İslami ilkeler çerçevesinde insani bir çözüme kavuşturmadan sağlıklı bir gelecek tasavvuru oluşturmak mümkün gözükmemektedir. Kadının dışlanması bizim değil cahiliyenin fikridir.

İslam dünyasının nüfusu, toprağı, yeraltı kaynakları, tarihi tecrübesi bulunmaktadır lakin siyasetinin olmaması onun küresel bir güç olmasına mani olmaktadır. Diğer taraftan teknoloji üretmek, gelişmişlik farklarını hızla ortadan kaldırdığından, teknoloji üretimini eksene alacak bir yapılanma da elzem görünmektedir.

İslam dünyası jeopolitik bir yalnızlığa itilmiş durumdadır. Küresel hegemonya tarafından en çok mağdur edilen kesim de İslam dünyasıdır. Mazlumların umut kaynağı, İslam dünyasının güçlenmesi ve bu yalnızlıktan kurtulması ile doğrudan ilgilidir.

İslam, ortak paydamız olduğundan bütünleşmenin normları mutlaka İslami ilkelerden neşet edecektir. Bu durumda İslam’ın evrensel teklifini bütün insanlığa sunacak sağlıklı bir kanal açılmış olacaktır.

İslam Konferansı Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve D8 gibi tecrübelerimiz önemli, ancak yapısal ve işlevsel sorunları dolayısıyla yetersizdir.

Çok büyük siyasi ve tarihi tecrübesi, gelişen ekonomisi, Batılı kurumları yakından tanıması ve bu kurumlar içinde yer alması, mazlumlara sahip çıkması gibi özellikleri dolayısıyla Türkiye İslam dünyası için stratejik bir konuma sahiptir ve önemli bir birleştirici unsurdur. Ancak Türkiye’nin, ‘doğal lider’ olarak davranması, Sünni asabiyet yürütmesi, laiklik ihraç etmeye çalışması veya Batıcılık dayatması ve benzeri tutumlar sergilemesi bütünleştirici özelliğini kaybetmesine neden olacaktır.

Bir simetri hastalığına tutulmuş gibi bütün Müslümanların bizimle aynı çizgide bulunmasını istemeye hakkımız yoktur. Yekpare ve homojen bir İslam dünyası oluşturmak mümkün değildir. İslam ülkeleri birliktelik modeli tek taraflı imtiyazlar normu taşımamalı, kazan-kazan formülü uygulanmalıdır.

Bu noktada bir hususu hatırlatmayı gerekli görüyoruz: Küresel güçlerin siyasi, askeri ve daha çok ekonomik kuşatma girişimleriyle Türkiye’nin, doğal olarak ortaya çıkmış olan etkinliğini ortadan kaldırmak için büyük bir çaba içerisinde olduğuna şahit olmaktayız. Bu kuşatmanın 15 Temmuz’da olduğu gibi halkımızın topyekûn duyarlılığıyla amacına ulaşamayacağına inancımız tamdır. Bu hususta Anadolu Platformu dün olduğu gibi bugün de sorumluluk almaktan kaçınmayacaktır. Bizler, tüm halkımızı ve İslam dünyasını bu kuşatmaya karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Reaktif değil aktif politikalar üreten, özerk, bütçeli, bağımsız kurullar marifeti ile tedrici birliktelikler profesyonel kadrolarca çalışılmalıdır.

İslam dünyasının bütünleşmesi ve işbirliğinin önündeki en büyük engel zihinsel engellerdir. Gördüklerimize inanmak yerine çok defa inandıklarımızı görürüz. O halde İslam toplumları arasında iletişim ve irtibatı artırmalıyız. Ortak tarihimize dönmemiz geçmişimizi bir tecrübe olarak görmemiz bizi güçlü kılacaktır. Mesela hac farizası, bizim birlikteliğimiz için muazzam bir imkândır.

Batı’yı, emperyalist felsefeyi ve hegemonik güçleri iyi tahlil etmek geleceğe emin adımlar atmamızı sağlayacak ve bizi donanımlı kılacaktır. Coğrafyalarımıza sıkıştığımız, fikir havzalarımızla yetindiğimiz ve kendimizi merkeze alarak dünyayı okumaya devam ettiğimiz sürece vahdet ruhunun somut bir karşılık bulması mümkün olmayacaktır.

Gelecek perspektifimiz için global tehdit ve tehlikelerin farkında olmalıyız. Bu bağlamda İslam coğrafyasının cehalet, fakirlik, işsizlik sorunları ile küresel anlamdaki enerji ihtiyacı, aşırı nüfus artışı, iklim değişimleri, siber güvenlik, yapay zekâ tehditleri eğitim açığı ve israf konularında kalıcı ve sürdürülebilir cevaplar üretmeliyiz.

Vahdet için Bosna, Afganistan, Filistin gibi musibet zamanları beklenmemelidir. Değişim için büyük çabalar verilmeli büyük fedakârlıklar gösterilmeli, somut adımlar atılmalıdır.

Türkiye’nin İslam ülkeleri ile işbirliği yaparak bütünleşmesi onun kaderidir. Bundan kaçınarak küresel aktör olma şansımız yoktur. Unutmayalım ki vahdet, tevhid inancının sosyal hayattaki karşılığıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANADOLU PLATFORMU

 

FINAL DECLARATION

We say that “The Islamic world is where creation is found.” for the questions of “Where is the Islamic World?”, “Is there anywhere like Islamic World?”. Islam came to whole World as far that whole World is the Islamic World. We have to keep our horizon wide according to this approach.

We are the center and the mediocre people (Bakara, 143), not to be foreign to the affairs of Muslims and mankind. It requires the shouldering of the caliphate mission to substitute justice, liberty and pity on earth.

While the different civilizations of the world form associations in various ways, to stay behind it, to live without unity is to accept defeat. The fact that the problems of the Islamic world turn into a crisis stems from the fact that we are still not integrated. Therefore, the world of Islam must move step by step along the road of unity.

When we are opened up to the humanity from Turkey, we reach the different geographies with our sacrifice to closeness, our help to justice, and our good to peace.

We should show the witdrawal ability of any attitude that prevent our muslim unity like racism, cultishness, nationalism.

We should not allow the community concept to fall before the umma concept. It must be known that a community is worthy of respect as long as it sees itself as a brick of the commun.

As Muslim societies, we can have more hope for the future when we prefer knowledge and wisdom instead of having power.

If we can provide permanent justice and political legitimacy in Islamic countries, we will prevent the radical / anarchic attitudes of individuals and groups.

The model of unity of Muslim states and societies must be based on gradualism. Even if absolute integration is not possible, efforts should be made for partial associations and collaborations.

Trade unions, customs facilities, free trade zones, common market, single market applications should be considered. Continuous efforts should be made by carrying these unions to scientific, cultural, sportive, legal and political fields.

Since legal integration is one of the most difficult areas, it is an indispensable necessity for jurists and people who work on fıqh to use jurisprudence through joint works. In this sense, multi-law is an opportunity and experience to consider.

More we forget, we became nation and more we recall, we became folks. In our history, Thirty Years, Century Wars, world wars or sectarian wars have not occurred, we can continue our determination to be a single nation by remembering.

Unfortunately, a terrible language of hatred is used in the Islamic world. To remove this negative situation, everyone who has sensitivity is falling. Considering the historical experiences, it is very important for the merchants and civil organizations to work on this issue.

Without interfering with the internal affairs of any country, studies should be carried out that enhance the sense of justice and enrich basic rights and freedoms, taking into account cultural characteristics.

The defense expenditures of Islamic countries destroy almost all our resources. The expenditures made in this area are, unfortunately, always aimed at measures against each other. Instead of building high walls, we must develop visa-free, free-transit border security. It should not be forgotten that fair sharing and prosperity is the most effective way of preventing conflict, terrorism and chaos.

The way to prevent all forms of exploitation and dominate lasting peace is education based on knowledge, consciousness and compassion. Raising generations of beauties with moral virtues is essential for our future perspective.

In the century we live, ‘problems with women’ can not be solved by sweeping it under the carpet. The future we’re looking reckon without women is lack of reach to objectives by half and half. It does not seem possible to create a healthy future vision without a humanitarian solution to women’s problems within the framework of Islamic principles. The exclusion of women is nothing more than an ignorant idea.

The Islamic world has population, land, underground sources, historical experience, and the absence of politics prevents it from becoming a global power. In the other hand, because of producing the technology quickly removes the differences in development, it is also seen as essential to establish technological scructure.

The Islamic world has been pushed to a geopolitical loneliness. The most victimized group of global hegemony is the Islamic world. The hope for the oppresseds is directly related to the strengthening of the Islamic world and the dispose of this loneliness.

Since Islam is our common ground, the norms of unification will absolutely emanate from Islamic principles. In this case, a healthy channel will be opened to present the universal proposal of Islam to all people.

Our experiences like Islamic Development Organization, Arab League and D8 are substantial but they are insufficient due to their structural and functional problems.

Very large political and historical experience, developing economy, is closely acquainted with Western institutions and to take part in these institutions, features such as protecting the oppressed therefore Turkey has a strategic location for the Islamic world and is a significant unifying element. However, act like ‘natural leader’ conducting Sunni tension, working to generate secularism or Westernism imposition and similar attitudes will cause it to lose its integrative property.

We do not have the right to want all Muslims to be on the same line as us, as if they were kept in symmetry. It is not possible to create an entire and homogeneous Islamic world. No any model of union of Islamic countries should have unilaterally privileged norms but win-win formula.

We consider it one point as necessary to remind: We are witnessing of political, military and beyond these, economic siege of global power’s great efforts to eliminate effectiveness of Turkey. We are confident that our people will not let them to attain their goal with total sensibility, as it happened before on July 15th. In this aspect, Anatolian Platform will not hesitate to take responsibility today as it was yesterday. We are calling all our people and the Islamic world to be sensible to this encirclement.

Must work in cooperation by means of boards those autonomous, budgeted, independent and generate active policies instead of reactive ones.

The biggest drawback to the integration and cooperation of the Islamic world is the mental obstacles. Instead of believing in what we see, we see what we believe many times. Hereby, we must increase communication and contact among the Islamic societies. Returning to our common history or see our past as an experience will make us strong. For instance, the pilgrimage is a tremendous opportunity for our union.

Proper analysis of the West, imperialist philosophy and hegemonic powers will ensure that we take confident future steps and will equip us. We will not be able to find a concrete response to the spirit of wahdat as long as we remain confined to our geographies, contented within our idea bases, and continue to read our world by taking ourselves to the center.

We must be aware of global menaces and threats for our future perspective. In this context, we must produce steady and sustainable responses to the issues of ignorance, poverty and unemployment in the Islamic geography, as well as global energy needs, extreme population growth, climate change, cyber security, threats of artificial intelligence, deficit of education and extravagance.

We shall not wait until the times of calamity such as in Bosnia, Afghanistan, Palestine. Great efforts shall be made, great sacrifices shall be given and concrete steps shall be taken to change.

Coalesce of Turkey in cooperation with Islamic countries is its destiny. We have no chance of becoming a global actor by avoiding this. Let us not forget that wahdat is the counterpart of tawhid faith in social life.

Respectfully announced to the public.

ANATOLIAN PLATFORM

 

البيان الختامي لملتقى الأناضول لعام 2018 

نسمع كثيرًا بمصطلح العالم الإسلامي ولكننا لا بد أن نعرف ” أين هو العالم الإسلامي أولا ؟ وهل ثمّةَ مكان يسمى بالعالم الإسلامي؟ والجواب هو أنّ العالم الإسلامي موجود حيث يوجد المسلمون أو الشعب المسلم في كل مكان من بقاع المعمورة و بما أن الإسلام جاء لكل الناس جميعا فإن كل العالم هو عالم الإسلام ،قال تعالى : ” وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”1 ؛لذا علينا أن نحافظ على هذا الأفق الواسع وهذه النظرة الشاملة وفقا لهذا النهج الرباني القويم .

والله سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن العظيم مكانة هذه الأمة العظيمة وأهميتها في سورة البقرة ( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ)2

إن من متطلبات هذه الآية الكريمة أن لا نبقى مكتوفي الأيدي و متفرجين على مسائل المسلمين خاصة و المسائل الإنسانية العامة دون أن نحرك ساكناً بل يطلب إلينا حمل مهمة الخلافة لتحل العدالة والحرية والرحمة على الأرض.

والحضارات المختلفة بمناطقها الجغرافية في العالم تشكل روابط وحدة وتعاون فيما بينها بطرق مختلفة ، وإن تخلف المسلمين عن العيش بدون هذه الروابط يعني تقبلهم الهزيمة. إن الحقيقة التي لا بد أن نعترف بها وما زلنا نغمض عيوننا عنها هي أننا ما زلنا غير متكاملين بل مشرذمين ومتفرقين يلعب بنا القاصي والداني ونحن لا حول لنا ولا قوة لذلك؛ يجب أن يتحرك العالم الإسلامي خطوة خطوة باتجاه طريق الوحدة.

عندما ننفتح من تركيا على الإنسانية يجب علينا أن نوصل أضحيتنا بنية التقرب إلى الله وتقديم كل أشكال الدعم والعون والمساعدة لتحقيق العدالة والسلام والأمن في كل البقاع بعيداً عن الفرقة والعنصرية لأنها الآفة التي تضرُّ بوحدتنا وقوتنا وثقة الآخرين بنا.

علينا أن نظهر قدرتنا وقوتنا من خلال ترك جميع المواقف التي تعيق نهضة المسلمين وتمنع وحدتنا معهم ونبذ كل أشكال التعصب والعنصرية والطائفية والقومية وهذه الآفات جاءت من الغرب لتحل محل وحدة المسلمين ولتضعف همتهم على مر العصور .مهما كان دور الجماعة وقوتها وتطورها فإنها لا ولن تحل محل الأمة أبداً ،وكل جماعة مهما بلغت من التطور والقوة والتأثير والمكانة فإنها لن تستحق الإعجاب والتقدير اللائقين بها إلا عندما تعتبر نفسها لبنة أساسية في صرح الأمة الشامخ .

        1- الأنبياء 107         2- البقرة 143

وبوصفنا مجتمعات مسلمة ، يمكننا أن نستبشر أكثر بمستقبل الأمة عندما نسعى لامتلاك العلم والحكمة والقوة والإدارة

إذا استطعنا توفير العدالة الدائمة والشرعية السياسية في البلدان الإسلامية عندها يمكن أن نمنع المواقف التعصبية / الفوضوية للأفراد والجماعات.

يجب أن نعتمد نموذج الوحدة في الدول والمجتمعات الإسلامية وأن نسعى إلى تحقيقها ما أمكن على شكل خطوات تدريجية وإن تعذر التكامل المطلق علينا أن نبذل الجهود من أجل التعاون والتوحد الجزئي.

ينبغي التفكير في الاتحادات التجارية ، والتسهيلات الجمركية ، ومناطق التجارة الحرة ، والسوق المشتركة ، وتطبيقات السوق الواحد ، وينبغي بذل جهد متواصل لنقل هذه الاتحادات إلى المجالات العلمية والثقافية والرياضية والقانونية والسياسية.

ومن المتطلبات المهمة التي لا غنى عنها هو قيام الحقوقيين والفقهاء بالعمل المشترك وتفعيل دور المؤسسات الاجتهادية من خلالهم ، لأن الاندماج القانوني هو أحد أصعب المجالات. وبهذا المعنى ، فإن ” الحقوقية المتعددة” ـ إعطاء كل ذي حق حقه ـ هي دراية ومهارة وخبرة يجب العمل على إنجاحها ولن يكون ذلك إلا بتعزيز الحريات الأساسية .

“بالنسيان نصبح دولة ،وبالتذكر والجد والعمل الدؤوب نصبح أمة” ، يمكننا أن نواصل تصميمنا على أن نكون أمة واحدة من خلال تذكر تاريخنا العريق الذي يكاد يخلو من الحروب قياساً على الغرب الذي ضرج تاريخه بالدماء وعاش معارك الثلاثين سنة وحروب القرن والحروب العالمية أو الحروب الطائفية .

نأسف كثيراً لإذكاء لغة الكراهة المقيتة بين دول العالم الإسلامي ولإزالة هذا الوضع السلبي ، يترتب على كل شخص يملك شعور الانتماء للأمة مهام جسيمة .

وبالنظر إلى التجارب التاريخية ، نجد من المهم للغاية تفعيل دور التجار والمنظمات المدنية لتساعد في حل هذه العقبة الكؤود بدون التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد وبالأخذ بعين الاعتبار الخصائص الثقافية لهم والعمل على إثراء شعورهم بالعدالة والمساواة ، وتعزيز الحقوق الأساسية فيما بينهم دون تمييز .

النفقات الدفاعية للبلدان الإسلامية تدمَّر جُلَّ مواردنا ومن دواعي الأسف أن النفقات التي يتم صرفها في هذا المجال مبنية على توهمات يزرعها الآخرون فينا لنظل على تناحرنا وتفرقنا. فبدلاً من بناء الجدران العالية بين بلداننا يجب أن نطور أمن الحدود للعبور الحر بدون تأشيرة لا ينبغي أن ننسى أن المشاركة العادلة وانتشار الرفاهية هما أكثر الطرق فعالية لمنع الصراعات والإرهاب والفوضى.

إن الطريق لمنع جميع أشكال الاستغلال وبسط السلام الدائم هو التعليم القائم على المعرفة والوعي والتعاطف وعن طريق بناء جيل يتحلى “بالوعي في كل ما يدور حوله في الحياة ” ويتحلى بالفضائل الأخلاقية لبناء منظورنا المستقبلي.

ونحن في القرن الذي نعيش فيه ، لا يمكن أن نحل “المسائل الخاصة بالنساء” من خلال تكنيسها ووضعها تحت السجادة. إن عدم وضع النساء في الحسبان عند النظر إلى المستقبل يعني المخاطرة بضياع نصف الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها.

لا يبدو من الممكن خلق رؤية مستقبلية صحية بدون حل إنساني لمشاكل المرأة في إطار المبادئ الإسلامية. إن فكرة استبعاد المرأة ليست لنا بل هي فكرة جاهلية محضة.

إن العالم الإسلامي يملك الأرض والقوة البشرية الهائلة والموارد الطبيعية الضخمة والخبرة التاريخية النادرة ،لكن غياب السياسات يمنعه من أن يصبح قوة عالمية ,وبما أن إنتاج التكنولوجيا من الجانب الآخر يزيل الفروقات في التنمية بسرعة ،فإنه يبدو من المهم إعادة الهيكلة لوضع انتاج التكنولوجيا وجعلها في أولويات عملنا .

لقد تم دفع العالم الإسلامي إلى العزلة الجيوسياسية ليكون أكثر ضحايا الهيمنة العالمية على الأرض و يرتبط تحقيق أمل المظلومين بشكل مباشر بقوة العالم الإسلامي وتحرره من هذه العزلة.

بما أن الإسلام هو قاسمنا المشترك ، فإن معايير التكامل ستنطلق من المبادئ الإسلامية ,و سيتم فتح قناة سليمة لعرض مضمون الإسلام لجميع الإنسانية.

إن تجاربنا في منظمة التعاون الإسلامي ، والجامعة العربية ، و الدول الثمانية مهمة ولكنها غير كافية بسبب مشاكلها البنيوية والوظيفية.

تعتبر تركيا ذات موقع استراتيجي بالنسبة للعالم الإسلامي وعنصر توحيد مهم بفضل خبرتها السياسية والتاريخية الكبيرة، وتطور اقتصادها, ومعرفتها الكبيرة بالمؤسسات الغربية ومواقعها ضمن هذه المؤسسات، وميزاتها المهمة في حماية المظلومين والمهجرين. ولكن توصف تركيا على أنها الزعيم الطبيعي في تنفيذها للعصبية السنية وتصديرها للعلمانية أو فرضها التغريب وعرضها لمواقف مماثلة سوف يؤدي إلى فقدانها لخاصيتها التكاملية.

ليس من حقنا أن نطلب من جميع المسلمين أن يسيروا على خطانا وأن يكونوا نسخة عنا وهذا مرض لا يجدي نفعا بل ان لكل بلد خصوصية وآليات عمل تتميز بها.

ليس من الممكن خلق عالم إسلامي متجانس وصلب بل يجب على البلدان الإسلامية عدم حمل امتياز نموذج التوحد من جانب واحد يجب أن تكون الصيغة مربحة للجانبين.

ونحن نرى أن هناك مسألة ضرورية للتذكير بها في هذه النقطة: نحن نشهد على أن سعي القوى العالمية لحصار تركيا سياسيا وعسكريا والأكثر من ذلك اقتصاديا ، وصرفها لجهد كبير للقضاء على فعالية تركيا التي ظهرت بشكل طبيعي وكقوة لا يستهان بها .

ونحن واثقون من أن هذا الحصار لن يتمكن من تحقيق أهدافه كما حدث في يوم 15 تموز بفضل وعي شعبنا عامة. وفي هذا الصدد ، لن يتردد منبر الأناضول في تحمل مسؤوليتها اليوم كما كان بالأمس. وندعو جميع شعبنا والعالم الإسلامي على أن يكونوا على شعور ووعي تام به.

يجب أن يتم العمل من أجل الوحدة تدريجيًا مع الكوادر المحترفة التي تنتج سياسات نشطة ذات الموازنة المستقلة وبمعرفة وخبرة اللجان الحيادية .

إن أكبر عقبة أمام تكامل وتعاون العالم الإسلامي هي عقبة الذهنية القديمة التي لا تستطيع أن تفكر خارج إطارعقليتها المحدودة التي تؤمن بما تراه واقعا دون تقديم الحلول الناجعة للخلاص منها علينا زيادة التواصل والاتصال بين المجتمعات الإسلامية. وأن نعود إلى تاريخنا المشترك للاستفادة من تجاربنا التاريخية العريقة لنكون أقوياء في وجه كل من يريد النيل منا وإضعاف قوتنا. على سبيل المثال ، الحج هو فرصة هائلة لوحدتنا.

إن التحليل الجيد للغرب والفلسفة الإمبريالية والقوى المهيمنة وعقليتها وذهنيتها وآليات عملها سيمكننا من السير بخطوات ثابتة للمستقبل وسيجعلنا جاهزين لذلك. ليس من الممكن إيجاد استجابة ملموسة لروح الوحدة ما دمنا محصورين في منطقتنا جغرافياً ، ومكتفين بفكرنا ومستمرين في قراءة العالم من خلال تقوقعنا على أنفسنا .

يجب أن نكون مدركين للتهديدات العالمية لأجل منظورنا المستقبلي علينا أن نقدم أجوبة مستدامة لقضايا الجهل والفقر والبطالة في الجغرافيا الإسلامية ، وكذلك لاحتياجات الطاقة بالمفهوم العالمي والنمو السكاني الزائد وتغير المناخ والأمن الفضائي وتهديدات الذكاء الاصطناعي واحتياجات التعليم وقضايا الهدر والاسراف

يجب ألا ننتظر المصائب كي توحدنا كما في البوسنة وأفغانستان وفلسطين ، بل يجب بذل جهود كبيرة وتضحيات كبرى من أجل التغيير, و اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الجانب .

إن تعاون تركيا وتكاملها مع الدول الإسلامية هو قدرها وليس لدينا فرصة غيرها تجعلنا طرفًا عالميًا فعالا يحسب لها ألف حساب دعونا نتذكر دائما ولا ننسى أن الوحدة في حياة الأمة هي نظير التوحيد في قلوب المسلمين .

 مع التحيات ينشر للعموم

منبر الأناضول

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz